Accueil | Opinion | Pou moun ki siyen lèt kont kandidati m pou pòs Rektè UEH

Pou moun ki siyen lèt kont kandidati m pou pòs Rektè UEH

Taille de la police: Decrease font Enlarge font
image

Mwen aprann ou se yonn nan 27 moun ki siyen yon lèt estanda  voye bay  Komisyon Santral Elektoral UEH la pou w konteste kandidati m pou pòs Rektè Inivèsite a.  

 Mwen aprann  tou nan bon ti mamit gen anpil  moun, se wè yo wè non yo (osnon se mete yo fè yo mete  

non yo) anba lèt estanda sa a,   san yo pa menm konnen ki sa papye gen ladan l. Si w fè pati kategori moun sa yo, mwen vle mande w anpil eskiz nan non sila yo ki ta enplike nan  gwosè koze sa a. Mwen pa konnen ki yès yo ye. Men pou kalite zak sa a yo poze a, mwen sèten yo pa konnen sa yo fè a. Poutèt sa, m mande w pou w padone yo. Men si w ta byen konnen sa w siyen an, mwen sèten ou te resevwa   kèk  move enfomasyon. 

Antouka,  sitiyasyon sa a ofri m yon bon okazyon pou m ekri w. Pou m ba w bonjan verite sou dosye a .  Epitou pou m tou pwofite tabli avè w yon dyalòg kote nou ka pataje kèk lide sou Inivèsite nou an, nan lespri pou n chache ansanm tout fason ki ta ka pèmèt li  vin pi djanm. 

Lèt estanda a  bay de (2) rezon pou konteste kandidati m : 

Mwen pa ta gen papye Mastè ; 

Mwen ta remèt kèk dokiman apre dat  Komisyon Elektoral la te fikse pou sa. 

Sou kesyon papye Mastè a 

Mwen fe Mastè mwen nan lane 1988-1989, nan pi gwo Inivèsite peyi Ondiras (Universidad Nacional Autonoma de Honduras) nan yon program ki te fèt pou  prepare espesyalis nan zafè Ekonomi ak  Planifikasyon Developman pou  peyi Amerik Santral ak Karayib yo. Non pwogram sa a se « Postgrado Centro Americano en Economia y Planificacion del Desarrollo ».   

Mwen prezante memwa Mastè mwen nan mwa d Desanm 1989. Sijè a se  « Estrateji Neoliberal pou Agrikilti nan peyi d Ayiti ». Si w al nan liv mwen ekri  ki rele : “Haiti : La Nation Ecartelee / Entre Plan Americain et Projet National » (2006), nan paj 151-168, w ap jwenn yon rezime memwa sa a. W ap jwenn  li tou nan yon ti liv  Radyo Endependans, nan Gonaives,  te pibliye nan lane 1991 ki te  rele « La Tete en Fete ».   

 Mwen se premye Ayisyen ki patisipe nan pwogram sa a. Se te yon tès yo t ap fè pou yo te wè si Ayisyen  te ka  swiv Pwogram nan. Yo pa t konnen ki nivo Inivèsite peyi d Ayiti epi pwogram nan fèt ann espanyol, ki pa lang nou.  Lè m fin diplome nan mwa desanm 1989,  Direksyon Pwogram  nan  a te  tèlman kontan yo te  deside depi lè sa a pou yo pran Ayisyen nan tout lòt  pwomosyon yo. Epi yo tou nome m representan pwogram nan ann Ayiti. Sou baz sa a, mwen te gen opòtinite pèmèt plizye lòt  ayisyen al swiv menm pwogram sa a. Pi fò nan yo te  bay bon randman.  Yo tounen ak diplòm Mastè yo. Plizye nan yo ap travay nan UEH la, kòm pwofesè. Genyen menm pami yo ki manm Konsèy Inivèsite Leta a . 

Ou ka jwenn non  tout moun (ak tout Ayisyen)  ki diplome nan pwogram sa a nan yon nimewo espesyal Bilten ki rele “Analisis Economico ». Se nimewo 43 ki te parèt nan mwa oktob 2012 nan okazyon trannkatriyèm  (34 e) anivesè  Pwogram nan. Al nan paj 36, dizyem liy. 

Sa vle di, si diplòm mwen an pa t bon, si m pa t ranpli tout egzijans Inivèsite Ondiras la te mande, yo pa t ap janm chwazi m pou m reprezante yo, ale wè  pou m ta ede yo rekrite etidyan k pou al fè Mastè lakay yo. 

Si ou bezwen konn plis  sou sa, ou ka mande  pwofesè Rochambeau Lainy ak Dwayen Jacques Jovin, malgre yo siyen  menm lèt avè w. Ou gen dwa mande Pwofesè Samuel Regulus tou ki se manb Konsèy Elektoral la,  ki pa ezite pran menm pozisyon ak yo.  Men yo tou le twa (3),  yo konn sa y ap fè. Yo nan menm selil.   Yon gen yon bon patnè  ki te benefisye diplòm sa a yo di m pa genyen an. Se  gras diplòm sa a li te jwenn bous  pou l al swiv menm program nan. 

Dokiman m ta bay apre delè  

Mwen te bay tout dokiman ki te nesesè nan dat  Komisyon Santral Elektoral UEH la te mande yo.  Se vre mwen te blije bay kèk lot dokiman apre dat yo te fikse a. Men,  pou m byen di w,  papye sa yo pa t nesesè vre. Epi se pa mwen sèl kandida ki te vin prezante   dokiman apre delè a. Si m manti al mande Dwayen Jacques Jovin ki se kandida tankou m pou pòs Rektè  epi ki siyen menm lèt avè w kont kandidati m. 

Depi mwa d avril 2002, mwen te prezante diplòm Mastè m  bay Komisyon Santral Elektoral UEH la,  lè m te poze kandidati m pou pòs VisRektè Rechèch pou premye fwa. Orijinal  diplòm sa a vin pèdi. Se pou sa pou eleksyon ane sa , mwen te prezante bay komisyon an: 

Kopi diplòm Mastè a ;  

Kopi atestasyon Inivèsite Ondiras la  ki di m te prezante memwa mwen epi mwen gen grad Mastè nan zafè Ekonomi ak Planifikasyon Devlopman ; 

Lèt kote  m te bay orijinal diplòm nan pou  premye fwa nan mwa d avril 2002 ak prèv kote Komisyon Elektoral la te resevwa l; 

Yon sètifika ansyen Prezidan Konsèy Elektoral 2002 a , Dr Ernst Camille, ki bay garanti li te resevwa  orijinal diplòm Mastè a; 

Yon atestasyon  Inivèsite Ondiras la  te voye ban mwen  nan yon imel ak tout kopi diplòm yo gen pou mwen nan dosye pa yo. Kopi yo voye a se menm ak sa m te prezante a : menm fom, menm pawol, menm nimewo, menm  folio, menm rejis, menm liv. 

Pou tout moun ki maton nan kesyon sa yo ak pou ansyen Konsèy Elektoral  yo (2007, 2011), dokiman sa yo te kont. Se paske m te vle tout bagay byen pase ki fè m te pito al  chache lòt dokiman yo t ap mande m yo. Olye m ta rantre nan pwoteste,  osnon nan revandike,  pou tèt dwa m yo ta vyole. Mwen ta ka menm mande Komisyon pou l verifye anpil lòt diplòm ak dokiman lòt kandida,  menm jan yo te fokis sou diplòm pa m nan . Men m pa t vle rantre nan tout koze sa yo. Epi mwen konprann tou Komisyon Elektoral la te prefere rete nan lespri Chat Elektoral la.   

Epi, pa bliye, se tout kandida yo ki te bay dokiman apre dat Komisyon an te fikse a. 

Vwala ! Mwen panse l te nesesè pou m te ba w eksplikasyon sa yo, pou m tabli laverite. 

Pouki m poze kandidati m ? 

Mwen espere tou m a va gen okazyon fè yon bon chita pale avè w pou m  eksplike w ki sa mwen  gen nan djakout  mwen kòm kandida pou pòs Rektè. Annatandan, mwen ta renmen di w de (2) bagay : 

Yonn nan objektif mwen se pou tout sektè nan UEH la – ke w se pèsonèl administratif, ke w se pwofesè , ke w se etidyan -  rive jwenn bon kondisyon travay, bon kondisyon  pou yo aprann, pou yo fe rechech,  bon  kondisyon pou yo fonksyone ; 

Sèl jan pou nou rive leve eskanp figi Inivèsite nou  an se nan inyon, inite, antant, amoni. Se nan kole zepòl ak zepòl. Se lè nou ka met tèt ansanm pou nou defann yon kòz, ki se kòz enstitisyon an, kòz tout moun nan enstitisyon an, kote yo konsidere enterè ak kondisyon tout sektè ak tout moun nan enstitisyon an. 

Mwen vle pwofite okazyon sa a pou m voye ba ou yon  dokiman ki ka pèmèt nou reflechi pi byen sou ki jan nou ta renmen UEH la ye. Li rele  « Plan Strategique de l’UEH/Horizon 2020 ».  Mwen ta kontan anpil si  nou ta ka fè yon bon diskisyon sou li. W ap jwenn li sou : www.ueh.edu.ht/admueh/pdf/planstrategique2011.pdf 

Pou m fini , m ap pwofite di w jan m gen konsiderasyon  pou ou ak pou tout kolèg ou yo. 

Fritz Deshommes 

Kandida pou pòs rektè UEH Audionow:
Etats Unis: 641.552.5200 T-Mobile/MetroPCS: 360.398.4333 Canada: 438.795.4395 514.900.6012 Bresil 021 40 42 11 31 France: 01.90.14.14.75 Republique Dominicaine 849.936.7140 Mexique 08.99.27.46.700
Studio: 718) 355-9853 / (718) 303-2551 / (509) 2813-9450 / (509) 2813-9452 / (509) 2813-9456 Adresse: 45, Rue Chavannes Port au Prince, Haiti
Email: radiocaraibesfm<at>yahoo.fr
Tél: (509)4300-4300 / 3701-4300
WhatsApp: (509) 3701-4300

-->
Notes
Pas de note pour cet article
Estimez cet article
0